• Rzecznik Praw Ucznia

    • Rzecznikiem Praw Ucznia w Zespole Placówek Oświatowych w Dysie jest psycholog szkolny Małgorzata Górna

      

     Przy gabinecie Rzecznika znajduje się skrzynka, do której uczniowie mogą wrzucać informacje. Rozpatrywane będą informacje podpisane - uczniom zapewniona jest dyskrecja.

      

     Każdy uczeń Naszych szkół powinien znać i przestrzegać prawa i obowiązki zawarte
     w Statucie Szkoły.

      

     Zadania i funkcje Rzecznika Praw Ucznia:
     - Przeciwdziałanie łamaniu praw ucznia w szkole.
     - Zwiększenie świadomości prawnej młodzieży, rodziców, nauczycieli.
     - W dalszej perspektywie działania na rzecz zmiany wadliwych i krzywdzących zapisów prawa oświatowego.
     - Egzekwowanie i przestrzeganie przepisów prawnych dotyczących uczniów.
     - Proponowanie nowych przepisów dotyczących uczniów.
     - Uczestniczenie w posiedzeniach rady pedagogicznej z prawem
     przedstawienia na jej forum problemów przestrzegania praw ucznia.

      

     Środki działania Rzecznika:
     - Załatwianie indywidualnych skarg.
     - Sporządzanie raportów dotyczących wykrytych naruszeń prawa w szkole.
     - Udzielanie porad dotyczących sposobów ochrony praw (uczniom, rodzicom, nauczycielom).
     - Rzecznik Praw Ucznia nie może wyręczać w obowiązkach wychowawców.
     - Rzecznik Praw Ucznia ma prawo do swobodnego działania w ramach obowiązujących regulaminów.
     - Rzecznik Praw Ucznia działa według ustalonego trybu postępowania.
     - Rzecznik podejmuje działania na wniosek stron tzn. uczniów, nauczycieli lub pracowników administracji szkoły.

      

     Szkolny rzecznik może:
     - Rozmawiać z nauczycielem uczestniczącym w problemie.
     - Organizować konfrontacje wyjaśniające.
     - Uczestniczyć w konfrontacjach dyrekcji z rodzicami i danym nauczycielem za zgodą ucznia.
     - Inicjować działania w szkole na rzecz upowszechniania praw dziecka i ucznia.

      

     Tryb postępowania w kwestiach spornych uczeń - uczeń:
     - zapoznanie się z opinią stron konfliktu,
     - podjęcie mediacji ze stronami we współpracy z wychowawcą klasy,
     - skierowanie sprawy do pedagoga lub psychologa szkolnego w razie kłopotów
        z rozstrzygnięciem sporu,
     - w dalszym trybie postępowania - zasięgnięcie opinii Rady Pedagogicznej,
     - ostateczną decyzję o sposobie rozwiązania konfliktu podejmuje Dyrektor.

      

     Tryb postępowania w kwestiach spornych uczeń - nauczyciel:
     - zapoznanie się z opinią stron konfliktu,
     - podjęcie mediacji ze stronami,
     - zasięgnięcie opinii pedagoga szkolnego,
     - wystąpienie do Dyrektora Szkoły o podjęcie decyzji w sprawie, w przypadku trudności
        z rozstrzygnięciem sporu.

      

     Obowiązkiem Rzecznika jest w szczególności:
     1. Znajomość Statutu Szkoły, Kodeksu Ucznia oraz Konwencji Praw Dziecka.
     2. Informowanie uczniów o przysługujących im prawach i sposobie ich dochodzenia,
     3. Interwencja w razie naruszenia podstawowych praw ucznia i rozwiązywanie spraw spornych,
     4. Udzielanie pomocy uczniom zgodnie z ustalonym trybem postępowania,
     5. Informowanie stron konfliktu o podjętych przez siebie działaniach,
     6. Składanie sprawozdania ze swojej działalności przed Radą Pedagogiczną.

      

      

     Chciałabym  zwrócić Waszą uwagą na kampanię Rzecznika Praw Dziecka – REAGUJ MASZ PRAWO. Szczegóły na stronie http://jakreagowac.pl

      

     Ważne adresy i telefony:

      

     Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka (800 12 12 12)

      

     Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 7 w Lublinie ul. M. Karłowicza 4, 20-027 Lublin tel. 81 532 80 78

      

     Fundacja Praesterno Ośrodek w Lublinie ul. Głęboka 8A 663742779

      

     Wojewódzka Przychodnia Odwykowa tel. 81 474 22 28, Abramowicka 2f

     Poradnia Leczenia Uzależnień tel. 81 532 29 79 ul. Karłowicza 1

     Punkt konsultacyjny dla ofiar przemocy domowej, Stowarzyszenie STOP tel. 81 748 38 89, ul. Towarowa 19

      

      

  • Kontakty

   • ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W DYSIE Szkoła Podstawowa im. Lotników Polskich Przedszkole
   • sekretariat@zpodys.pl
   • Godziny pracy sekretariatu 7:45 - 14:45
   • 81 756 13 14
   • ul.Lotników Polskich 4, Dys 21-003 Ciecierzyn
   • Inspektor Ochrony Danych kzolkiewska.iod@gmail.com
 • Galeria zdjęć

   brak danych