Rzecznik Praw Ucznia

Rzecznikiem Praw Ucznia w Zespole Placówek Oświatowych w Dysie jest psycholog szkolny Małgorzata Górna 

Przy gabinecie Rzecznika znajduje się skrzynka, do której uczniowie mogą wrzucać informacje. Rozpatrywane będą informacje podpisane - uczniom zapewniona jest dyskrecja.

Każdy uczeń Naszej szkoły powinien znać i przestrzegać prawa i obowiązki zawarte w Statucie Szkoły.

Zadania i funkcje Rzecznika Praw Ucznia:

 1. Przeciwdziałanie łamaniu praw ucznia w szkole.
 2. Zwiększenie świadomości prawnej młodzieży, rodziców, nauczycieli.
 3. W dalszej perspektywie działania na rzecz zmiany wadliwych i krzywdzących zapisów prawa oświatowego.
 4. Egzekwowanie i przestrzeganie przepisów prawnych dotyczących uczniów.
 5. Proponowanie nowych przepisów dotyczących uczniów.
 6. Uczestniczenie w posiedzeniach rady pedagogicznej z prawem przedstawienia na jej forum problemów przestrzegania praw ucznia.

Środki działania Rzecznika:

 1. Rozpatrywanie indywidualnych skarg.
 2. Sporządzanie raportów dotyczących wykrytych naruszeń prawa w szkole.
 3. Udzielanie porad dotyczących sposobów ochrony praw (uczniom, rodzicom, nauczycielom).
 4. Rzecznik Praw Ucznia nie może wyręczać w obowiązkach wychowawców.
 5. Rzecznik Praw Ucznia ma prawo do swobodnego działania w ramach obowiązujących regulaminów.
 6. Rzecznik Praw Ucznia działa według ustalonego trybu postępowania.
 7. Rzecznik podejmuje działania na wniosek stron tzn. uczniów, nauczycieli lub pracowników administracji szkoły.

Szkolny rzecznik może:

 1. Rozmawiać z nauczycielem uczestniczącym w problemie.
 2. Organizować konfrontacje wyjaśniające.
 3. Uczestniczyć w konfrontacjach dyrekcji z rodzicami i danym nauczycielem za zgodą ucznia.
 4. Inicjować działania w szkole na rzecz upowszechniania praw dziecka i ucznia.

Tryb postępowania w kwestiach spornych uczeń - uczeń:

 1. zapoznanie się z opinią stron konfliktu,
 2. podjęcie mediacji ze stronami we współpracy z wychowawcą klasy,
 3. skierowanie sprawy do pedagoga lub psychologa szkolnego w razie kłopotów z rozstrzygnięciem sporu, w dalszym trybie postępowania - zasięgnięcie opinii Rady Pedagogicznej,
 4. ostateczną decyzję o sposobie rozwiązania konfliktu podejmuje Dyrektor.

Tryb postępowania w kwestiach spornych uczeń - nauczyciel:

 1. zapoznanie się z opinią stron konfliktu,
 2. podjęcie mediacji ze stronami,
 3. zasięgnięcie opinii psychologa/pedagoga szkolnego,
 4. wystąpienie do Dyrektora Szkoły o podjęcie decyzji w sprawie, w przypadku trudności z rozstrzygnięciem sporu.

Obowiązkiem Rzecznika jest w szczególności:

 1. Znajomość Statutu Szkoły, Kodeksu Ucznia oraz Konwencji Praw Dziecka.
 2. Informowanie uczniów o przysługujących im prawach i sposobie ich dochodzenia,
 3. Interwencja w razie naruszenia podstawowych praw ucznia i rozwiązywanie spraw spornych,
 4. Udzielanie pomocy uczniom zgodnie z ustalonym trybem postępowania,
 5. Informowanie stron konfliktu o podjętych przez siebie działaniach,
 6. Składanie sprawozdania ze swojej działalności przed Radą Pedagogiczną.

Ważne adresy i telefony:

 • Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka (800 12 12 12)
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 7 w Lublinie, Okopowa 5, 20-022 Lublin tel. 81 532 80 78
 • Fundacja Praesterno Ośrodek w Lublinie ul. Głęboka 8A 663742779
 • Poradnia Leczenia Uzależnień tel. 81 532 29 79 ul. Karłowicza 1
 • Punkt konsultacyjny dla ofiar przemocy domowej, Stowarzyszenie STOP tel. 81 466 55 46, ul. Towarowa 19, 20-205 Lublin
 • Centrum Interwencji Kryzysowej, Probostwo 6A, 20-089 Lublin,Telefon: 81 466 55 46
 • 116 111 - Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży