Aktualności

03-06-2024

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

DO PRZEDSZKOLA W DYSIE

Szanowni Rodzice,

informujemy, że w dniach od 04 czerwca 2024 r. do 10 czerwca 2024 r. przyjmujemy wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2024/2025 wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Druki dostępne są do pobrania ze strony www.zpodys.pl w zakładce REKRUTACJA, PRZEDSZKOLE - REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA lub w sekretariacie szkoły.

Komplet wypełnionych dokumentów prosimy składać w formie papierowej w sekretariacie szkoły, w godz. 8.00 - 15.00.

W razie pytań prosimy o kontakt :

sekretariat tel. 81 756 13 14

 

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2024/25 do przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Niemce:

Rekrutacja odbywa się na zasadach, które zostały określone w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1802 z późn. zm.) i dotyczy wyłącznie rodziców, którzy po raz pierwszy chcą zapisać swoje dziecko do publicznego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub zmienić przedszkole dla swojego dziecka.

Do przedszkola publicznego na terenie Gminy Niemce przyjmuje się dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Niemce po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci:

w wieku od 3 do 5 lat (urodzone w latach 2021, 2020, 2019),
6-letnie (urodzone w roku 2018) objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym,
7-letnie (urodzone w roku 2017), którym odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego,
w wieku powyżej 7 lat, posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którym odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego.
Dzieci, które posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli ogólnodostępnych - na zasadach ogólnych z zastosowaniem kryteriów preferencyjnych.

Dzieci urodzone w 2022 r. nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice mogą ubiegać się w szczególnie uzasadnionych przypadkach o przyjęcie dopiero po ukończeniu przez dziecko 2,5 lat. Decyzję podejmuje dyrektor przedszkola lub szkoły w trakcie roku szkolnego.

Kandydaci zamieszkali poza terenem Gminy Niemce mogą być przyjęci do przedszkola publicznego lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego Gmina Niemce będzie nadal dysponowała wolnymi miejscami.

 

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W DYSIE
Szkoła Podstawowa
im. Lotników Polskich Przedszkole  

sekretariat@zpodys.pl

Godziny pracy sekretariatu 8:00 - 15:00
81 756 13 14
ul. Lotników Polskich 4, Dys 21-003 Ciecierzyn Poland

Inspektor Ochrony Danych
 
kzolkiewska.iod@gmail.com