Aktualności

08-03-2024

REKRUTRACJA DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2024/2025

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem nr 16/2024 Wójta Gminy Niemce z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Niemce na rok szkolny 2024/2025,

w dniach od 11 marca 2024 do 25 marca 2024r. przyjmujemy wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2024/2025 wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Druki dostępne są do pobrania ze strony www.zpodys.pl, poniżej, w zakładce „rekrutacja – rekrutacja do przedszkola” lub w sekretariacie szkoły. Komplet wypełnionych dokumentów prosimy składać w formie papierowej w sekretariacie szkoły, w godz. 8.00-15.00.

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2024/25 do przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Niemce:

Rekrutacja odbywać się będzie na zasadach, które zostały określone w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1802 z późn. zm.) i dotyczy wyłącznie rodziców, którzy po raz pierwszy chcą zapisać swoje dziecko do publicznego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub zmienić przedszkole dla swojego dziecka.

Do przedszkola publicznego na terenie Gminy Niemce przyjmuje się dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Niemce po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci:

  • w wieku od 3 do 5 lat (urodzone w latach 2021, 2020, 2019),
  • 6-letnie (urodzone w roku 2018) objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym,
  • 7-letnie (urodzone w roku 2017), którym odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego,
  • w wieku powyżej 7 lat, posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którym odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego.

Dzieci, które posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli ogólnodostępnych - na zasadach ogólnych z zastosowaniem kryteriów preferencyjnych.

Dzieci urodzone w 2022 r. nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice mogą ubiegać się w szczególnie uzasadnionych przypadkach o przyjęcie dopiero po ukończeniu przez dziecko 2,5 lat. Decyzję podejmuje dyrektor przedszkola lub szkoły w trakcie roku szkolnego.

Kandydaci zamieszkali poza terenem Gminy Niemce mogą być przyjęci do przedszkola publicznego lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego Gmina Niemce będzie nadal dysponowała wolnymi miejscami.

Aby uczestniczyć w rekrutacji dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej należy w terminie rekrutacji złożyć wypełniony wniosek (w liczbie kompletów odpowiadających liczbie wybranych placówek) w każdej wskazanej we wniosku placówce. Rodzice mają możliwość wyboru maksymalnie 3 placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Niemce, które we wniosku wskazują w kolejności od najbardziej (1) do najmniej preferowanej (3). Do każdego wniosku należy dołączyć stosowne dokumenty, niezbędne do potwierdzenia każdego kryterium, wskazanego przez rodziców we wniosku. Brak dokumentów potwierdzających wskazane przez rodziców kryterium - eliminuje przyznanie punktów za dane kryterium.

Ikona pdf WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA.pdf, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [ 181,78 kB ]

Ikona pdf UCHWAŁA NR LX/581/2023.pdf, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [ 343,73 kB ]  

Ikona pdf ZAŁĄCZNIK NR 1 - OŚWIADCZENIE O POZOSTANIU W ZATRUDNIENIU.pdf, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [ 0,57 MB ]  

Ikona pdf ZAŁĄCZNIK NR 2 - OŚWIADCZENIE BYCIA PODATNIKIEM PODATKU ROLNEGO W GMINIE NIEMCE .pdf, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [ 476,55 kB ]  

Ikona pdf ZAŁĄCZNIK NR 3 - OŚWIADCZENIE O UCZĘSZCZANIU RODZEŃSTWA DO PRZEDSZKOLA.pdf, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [ 0,52 MB ]  

Ikona pdf ZAŁĄCZNIK NR 4 - OŚWIADCZENIE O UCZĘSZCZANIU RODZEŃSTWA DO ŻŁOBKA LUB SZKOŁY.pdf, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [ 0,52 MB ]

 

 

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W DYSIE
Szkoła Podstawowa
im. Lotników Polskich Przedszkole  

sekretariat@zpodys.pl

Godziny pracy sekretariatu 8:00 - 15:00
81 756 13 14
ul. Lotników Polskich 4, Dys 21-003 Ciecierzyn Poland

Inspektor Ochrony Danych
 
kzolkiewska.iod@gmail.com