Aktualności

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA

ROK SZKOLNY 2023/2024
Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem nr 25/2023 Wójta Gminy Niemce z dnia 27 stycznia 2023 r w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Niemce, na rok szkolny 2023/2024, w dniach 13.03.23 r. - 20.03.23 r. przyjmowane będą wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2023/2024 wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 
Dokumenty dostępne są do pobrania poniżej, ze strony https://www.zpodys.pl/ w zakładce „REKRUTACJA” lub „PRZEDSZKOLE -> Rekrutacja do przedszkola" lub w sekretariacie szkoły.
Wypełnione dokumenty prosimy składać w formie papierowej w sekretariacie placówki w godz. 8.00 - 15.00 lub za pomocą Poczty Polskiej wysyłając na adres: Dys, ul. Lotników Polskich 4, 21-003 Ciecierzyn. (NIE DOPUSZCZA SIĘ SKŁADANIA DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH ZA POMOCĄ POCZTY ELEKTRONICZNEJ)
Dodatkowe wyjaśnienia i informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły pod nr tel. 81 756 13 14.
 
Zasady przyjmowania do publicznych przedszkoli określone zostały w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 z późn. zm.) tzw. kryteria ustawowe:
  • Rodzic/opiekun prawny może składać wniosek do trzech przedszkoli, określając przedszkole pierwszego, drugiego i trzeciego wyboru.

  • W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział wyłącznie dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Niemce, które po raz pierwszy są zapisywane do danego przedszkola

  • W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział wyłącznie dzieci urodzone w latach 2020-2017 (dzieci 3-4-5-6 letnie)

  • W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny (o odroczeniu spełnienia obowiązku szkolnego o jeden rok decyduje dyrektor szkoły podstawowej publicznej w obwodzie, której mieszka dziecko na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii wydanej przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną)

  • Dzieci urodzone w 2021 r. nie mogą brać udziału w rekrutacji. Rodzice/prawni opiekunowie mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do przedszkola - po ukończeniu przez dziecko 2,5 lat - dopiero w ciągu roku szkolnego, jeżeli przedszkole posiada wolne miejsce.

  • Dzieci niezamieszkałe na terenie gminy nie będą mogły wziąć udziału w rekrutacji. W przypadku posiadania przez przedszkole wolnych miejsc, o przyjęciu dziecka w trakcie roku szkolnego decyduje dyrektor przedszkola.

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostaną podane do publicznej wiadomości w dniu 14.04.2023 o godz. 12.00.
 
W dniach 14.04.2023 – 20.04.2023 rodzic/prawny opiekun kandydata składa potwierdzenie woli przyjęcia do danej placówki w postaci pisemnego oświadczenia.
 
Listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych zostaną podane do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną w dniu 21.04.2023 o godz. 12.00.
 
Dokumenty do pobrania:
 

 

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W DYSIE
Szkoła Podstawowa
im. Lotników Polskich Przedszkole  

sekretariat@zpodys.pl

Godziny pracy sekretariatu 8:00 - 15:00
81 756 13 14
ul. Lotników Polskich 4, Dys 21-003 Ciecierzyn Poland

Inspektor Ochrony Danych
 
kzolkiewska.iod@gmail.com