Aktualności

RYMOWANKA

IV EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU DLA DZIECI

NA RYMOWANKĘ O BEZPIECZEŃSTWIE W GOSPODARSTWIE ROLNYM "BEZPIECZNIE NA WSI MAMY, NIEBEZPIECZNYCH SYTUACJI UNIKAMY"

Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Lublinie informuje, o uruchomieniu IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym pod hasłem: "Bezpiecznie na wsi mamy, niebezpiecznych substancji unikamy"

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci urodzonych w latach 2008-2012, których przynajmniej jeden z rodziców lub opiekun prawny w okresie przyjmowania zgłoszeń do Konkursu podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników. 

Tegoroczna edycja ma na celu popularyzowanie wiedzy dotyczącej zapobieganiu skutkom niewłaściwego magazynowania i stosowania w gospodarstwie rolnym szkodliwych substancji (środków ochrony roślin, nawozów, paliw, itp.) oraz zasad ochrony środowiska naturalnego. 

Zadanie konkursowe polega na ułożeniu rymowanki (min. 4 wersy) popularyzującej sposoby ograniczania ryzyka oddziaływania substancji szkodliwych na istoty żywe i skażenia środowiska naturalnego w gospodarstwach rolnych. Kompletne zgłoszenie (rymowankę oraz wypełniony formularz zgłoszeniowy) należy przesłać w terminie do dnia 20.03.2023 r. pocztą tradycyjną (liczy się data stempla pocztowego) lub elektroniczną na adres Oddziału Regionalnego KRUS, w którym podlega ubezpieczeniu rodzic/opiekun prawny dziecka. 

Najlepsze prace zostaną przekazane do Biura Prewencji Centrali KRUS, gdzie wezmą udział etapie centralnym konkursu. Centralna Komisja Konkursowa wybierze 20 najlepszych prac, które zostaną nagrodzone. 

ZAŁĄCZNIKI:
 
 

 

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W DYSIE
Szkoła Podstawowa
im. Lotników Polskich Przedszkole  

sekretariat@zpodys.pl

Godziny pracy sekretariatu 8:00 - 15:00
81 756 13 14
ul. Lotników Polskich 4, Dys 21-003 Ciecierzyn Poland

Inspektor Ochrony Danych
 
kzolkiewska.iod@gmail.com