Aktualności świetlica szkolna

06-09-2022

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W DYSIE SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LOTNIKÓW POLSKICH W DYSIE NA ROK SZKOLNY 2022/2023

 

 

 

 

Cele i zadania świetlicy szkolnej

 

Głównym celem pracy świetlicy jest zapewnienie opieki wychowawczej uczniom przed i po zajęciach szkolnych oraz stworzenie im optymalnych warunków rozwoju.

Cele te zostaną osiągnięte poprzez:

 1. stworzenie odpowiednich warunków do nauki i wypoczynku,
 2. dbanie o bezpieczeństwo i dobre samopoczucie,
 3. rozwijanie zainteresowań i zamiłowań,
 4. propagowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu,
 5. kształtowanie postaw prospołecznych i patriotycznych,
 6. wdrażanie zasad moralnego współżycia i współdziałania w grupie,
 7. podnoszenie kultury życia codziennego,
 8. niwelowanie trudności dydaktycznych ( pomoc w odrabianiu prac domowych),
 9. rozwijanie umiejętności radzenia sobie z różnymi sytuacjami trudnymi i problemowymi.

 

 

 Założenia organizacyjne

 1. Świetlica jest czynna: od poniedziałku do piątku od 7:00 do 17:00 w dni, w których odbywają się  zajęcia dydaktyczne w szkole.
 2. Zakres zajęć świetlicy szkolnej w dni, w których nie odbywają się zajęcia dydaktyczne, określa dyrektor.
 3. Dni i godziny pracy świetlicy szkolnej są dostosowane do potrzeb środowiska -  wynikają z godzin rozpoczynania i kończenia pracy przez rodziców uczniów;  mogą w razie potrzeby ulegać zmianie.
 4. Rodzice są zobowiązani do przestrzegania godzin pracy świetlicy szkolnej  i punktualnego odbierania swoich dzieci po skończonych zajęciach.
 5. W razie nieprzestrzegania ustaleń zawartych w pkt. 4 przez   rodziców dzieci uczęszczających do świetlicy, zostaną oni obciążeni kosztami wydłużenia pracy świetlicy a w razie wielokrotnego spóźnienia dziecko zostanie skreślone z listy świetlicy.
 6.  Liczba wychowanków w grupie nie powinna przekraczać 25 osób.
 7.  Do świetlicy szkolnej przyjmowani są uczniowie  naszej szkoły, w następującej kolejności: 
  • dzieci z klas I-III,
  • dzieci rodziców samotnie wychowujących, dzieci rodziców obojga pracujących,
  • dzieci z klasy IV (w przypadku wolnych miejsc w szczególnych, uzasadnionych przypadkach)
 8.  Opieką zostają objęci również uczniowie skierowani do świetlicy przez dyrekcję szkoły z powodu nieobecności nauczyciela  oraz dzieci nie  uczęszczające na lekcje religii bądź zwolnione z zajęć wychowania fizycznego .
 9.  Kwalifikowania i przyjmowania uczniów do świetlicy dokonuje się wyłącznie na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców lub prawnych opiekunów dziecka na karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy.
 10.  Dzieci uczęszczające do świetlicy są zobowiązane do zakupu wyprawki.  
 11.  W sprawach nieunormowanych niniejszym regulaminem wiążącą decyzję podejmuje dyrektor szkoły.

 

 

 Zasady funkcjonowania świetlicy szkolnej

 1. Świetlica realizuje swoje zadania wg rocznego planu pracy  opiekuńczo – wychowawczej świetlicy układanego przez wychowawców na dany rok szkolny. 
 2. Nadzór nad świetlicą sprawuje dyrektor szkoły lub nauczyciel przez niego upoważniony.
 3. Wychowawca świetlicy odpowiada wyłącznie za bezpieczeństwo dzieci, które zostały przyjęte  do świetlicy szkolnej.
 4. Wychowawcy świetlicy prowadzą rejestr obecności dziecka w świetlicy.
 5. Zasady opuszczania świetlicy przez dziecko określają rodzice/opiekun prawny w karcie zgłoszenia.
 6. Nie będzie uwzględniane telefoniczne powiadomienie rodzica, opiekuna o opuszczeniu świetlicy szkolnej przez dziecko.
 7. Wszelkie zmiany dotyczące opuszczania świetlicy przez dziecko muszą być przekazane do wychowawcy świetlicy na datowanym i podpisanym przez rodziców piśmie lub poprzez informację w dzienniku librus. Osoba, która odbiera dziecko musi być wpisana w karcie zgłoszenia z pełnymi danymi.
 8. W przypadku braku pisemnej informacji od rodziców dziecko nie będzie mogło opuścić świetlicy szkolnej.
 9. Każdorazowo rodzic ma obowiązek zgłosić do wychowawcy fakt odbioru dziecka ze świetlicy, nawet po zajęciach dodatkowych organizowanych w szkole.

 

Zadania nauczycieli-wychowawców świetlicy

 1. Organizowanie wychowankom pomocy w nauce.
 2. Organizowanie gier i zabaw ruchowych.
 3. Organizowanie zabaw na świeżym powietrzu i spacerów.
 4. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków.
 5. Kształtowanie nawyków higieny i czystości.
 6. Rozwijanie samodzielności i społecznej aktywności.
 7. Współpraca z rodzicami, wychowawcami.

 

Prawa i obowiązki uczestników zajęć świetlicowych.

 

Wychowanek ma prawo do:

 1. właściwie zorganizowanej opieki,
 2. życzliwego traktowania,
 3. swobodnego  wyrażania myśli i przekonań,
 4. opieki wychowawczej,
 5. poszanowania godności osobistej,
 6. ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną.

 

Wychowanek jest zobowiązany do:

 1. przestrzegania regulaminu świetlicy,
 2. przestrzegania zasad współżycia w grupie,
 3. współpracy w procesie wychowania,
 4. pomagania słabszym,
 5. dbałości o wspólne dobro, ład  i porządek w świetlicy,
 6. ponoszenie odpowiedzialności za własne postępowanie.

 

Kary i nagrody wobec wychowanków

 

Nagrody:

Każdy uczestnik zajęć świetlicowych może otrzymać nagrodę: za udział w   konkursach, dobre zachowanie, przestrzeganie regulaminu, kulturę osobistą w postaci:

 1. pochwały ustnej,
 2. pochwały na piśmie do rodziców i wychowawcy klasy,
 3. nagrody rzeczowej,
 4. dyplomu.

 

Kary:

Za nieprzestrzeganie zasad dobrego wychowania, naruszanie regulaminu, dla  uczestnika świetlicy przewidziane są następujące kary:

 1. upomnienie ustne,
 2. ostrzeżenie w obecności grupy,
 3. pisemne powiadomienie rodziców i wychowawcy klasy o złym zachowaniu.
 4. wnioskowanie o obniżenie oceny zachowania.  

 

Rodzice ucznia, który dokonał zniszczenia wyposażenia świetlicy będą obciążeni pełną lub częściową odpłatnością za zniszczony lub uszkodzony sprzęt.

 

Dokumentacja świetlicy

W świetlicy szkolnej prowadzona jest następująca dokumentacja:

 

 1. karty zgłoszeń  dziecka do świetlicy z aktualnymi danymi w celu komunikowania się w razie konieczności z rodziną dziecka,
 2. regulamin świetlicy szkolnej,
 3. roczny plan pracy opiekuńczo-wychowawczej,
 4. elektroniczny dziennik zajęć.

  

 

ZASADY KORZYSTANIA Z ZAJĘĆ ŚWIETLICOWYCH  DOTYCZĄCE ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA W CZASIE EPIDEMII SARS COVID-19.

WCHODZI W ŻYCIE 1.09.2021

 

 1. Na zajęcia świetlicowe może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 2. Zajęcia świetlicowe odbywają się w  salach dydaktycznych (sale, 5,6,7,8 ) oraz w Sali gimnastycznej.
 3. Należy tak organizować i koordynować zajęcia, aby możliwe było zachowanie dystansu społecznego (1,5 metra). W miarę możliwości należy organizować zajęcia na świeżym powietrzu.
 4. W trakcie trwania zajęć świetlicowych nauczyciel zobowiązany jest do wietrzenia sali co najmniej 1 raz na godzinę. Środki do dezynfekcji rąk są rozmieszczone w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem nauczyciela.
 5. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk- przed przyjściem do świetlicy, przed posiłkiem oraz po powrocie ze świeżego powietrza, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 6. Przynosimy do szkoły tylko niezbędne rzeczy. Uczniowie posiadają swoje przybory szkolne, którymi nie wymieniają się z innymi uczniami.
 7. W świetlicy szkolnej dostępne są tylko zabawki i sprzęty, które można łatwo zdezynfekować. Według potrzeb wyznaczony pracownik szkoły dokonuje dezynfekcji stołów, krzeseł, włączników, powierzchni podłogowych, umywalki i kranu oraz sprzętu sportowego.
 8. Wyznaczony pracownik szkoły informuje wychowawcę świetlicy, które dziecko idzie do domu. Rodzic/opiekun prawny oczekuje na dziecko w przedsionku szkoły.
 9. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy, które mogą sugerować chorobę zakaźną, w tym kaszel, temperaturę wskazującą na stan podgorączkowy lub gorączkę, powinien odizolować ucznia w przeznaczonym do tego pomieszczeniu zachowując dystans minimum 2 m odległości od innych osób. Następnie niezwłocznie informuje rodzica/opiekun prawnego o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły.
 10. W razie konieczności kontakt rodzica/opiekuna prawnego z nauczycielem odbywa się przez dziennik elektroniczny lub na numer telefonu podany przez rodzica/opiekuna prawnego w karcie zapisu.

 

Stworzono na podstawie: wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej,  Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektoratu Państwowego dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek .

 

Ikona docRegulamin Świetlicy, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [62.00 KB]