• Deklaracja dostępności strona internetowa Zespołu Placówek Oświatowych w Dysie

    Zespół Placówek Oświatowych w Dysie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej strona internetowa Zespołu Placówek Oświatowych w Dysie.

    • Data publikacji strony internetowej: 2015-09-01
    • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-08-31

    Status pod względem zgodności z ustawą

    Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

    Treści niedostępne

    • zdjęcia z wydarzeń nie posiadają alternatywnego tekstu
    • niektóre dokumenty dodawane są w postaci skanów

    Wyłączenia

    • Dozwolone wyłączenia wskazane w art. 3.2 Ustawy (np. dokumenty opublikowane przed 23 września 2018 roku)

    Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

    • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-24
    • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-24

    Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

    Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

    Informacje zwrotne i dane kontaktowe

    • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Zespół Placówek Oświatowych w Dysie.
    • E-mail: sekretariat@zpodys.pl
    • Telefon: 817561314

    Każdy ma prawo:

    • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
    • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
    • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

    Żądanie musi zawierać:

    • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
    • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
    • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

    Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

    Skargi i odwołania

    Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

    • Organ nadzorujący: Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Dysie
    • Adres: Dys, ul. Lotników Polskich 4
    • E-mail: sekretariat@zpodys.pl
    • Telefon: 817561314

    Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

    Dostępność architektoniczna

    Budynek Zespołu Placówek Oświatowych w Dysie składa się z dwóch kondygnacji. Posiada oddzielne wejście wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma windy, podjazdów, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych, dostosowanych toalet. Przed budynkiem jest parking z wydzielonym miejscem dla osób niepełnosprawnych.

     

    Budynek oddziału zamiejscowego przedszkola w Nasutowie  składa się z dwóch kondygnacji z wejściem dostosowanym do osób niepełnosprawnych i nie posiada windy. Przed budynkiem jest parking bez wydzielonego miejsca dla osób niepełnosprawnych.

  • Kontakty

   • ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W DYSIE Szkoła Podstawowa im. Lotników Polskich Przedszkole
   • sekretariat@zpodys.pl
   • Godziny pracy sekretariatu 7:45 - 14:45
   • 81 756 13 14
   • ul.Lotników Polskich 4, Dys 21-003 Ciecierzyn
   • Inspektor Ochrony Danych kzolkiewska.iod@gmail.com
 • Galeria zdjęć

   brak danych